Декларация за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните им данни

Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование Новатио ООД

2. ЕИК/БУЛСТАТ: 206304282

3. Седалище и адрес на управление: 1000 София ул. Михаил Тенев 12

4. E-mail: office@novatiospace.com

5. Телефон.: +359 88 8985 612

Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4. Телефон: 02 915 3 518 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Новатио ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Новатио ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие предоставяте, използвайки нашите услуги, Новатио ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл.1 (1) Новатио ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:

· създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни

· индивидуализация на страна по договора;

· счетоводни цели;

· статистически цели;

· защита на пощенската сигурност;

· обезпечаване на изпълнението на възложената куриерска или транспортна услуга и по-точно предоставената информация за подател и получател на Вашата пратка;

· изпращане на информационни съобщения, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.

· подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

(2) Новатио ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

· законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

· ограничение на целите на обработване;

· съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

· точност и актуалност на данните;

· ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

· цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Новатио ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

· изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Новатио ООД?

Чл.2 (1) Новатио ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

· Регистрация на потребител в уебсайта относно запитване във връзка със софтуерния продукт на компанията.

· Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите.

· Изпращане на информационен бюлетин – нюзлетър – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) Новатио ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

· Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, адрес, електронна поща, телефон)

o Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Осъществяване на търговската дейност на фирмата

o Основание за обработка на личните Ви данни – Осъществяване на законните си търговски дейности съгласно действащото законодателство.

· Други данни, които Новатио ООД обработва – Ние не събираме и не обработваме други Ваши лични данни.

(3) Новатио ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

· разкриват расов или етнически произход;

· разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

· генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Новатио ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл.3 (1) Новатио ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл.4 (1) Новатио ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Новатио ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл.5 (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Новатио ООД за конкретна или за всички цели на

обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) Новатио ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на коригиране или попълване

Чл.6 Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Новатио ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл.7 (1) Вие имате правото да поискате от Новатио ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Новатио ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

· личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

· Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

· Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

· личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

· личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Новатио ООД;

(2) Новатио ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

· за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

· за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

· по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

· за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

· за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

· за опазване на пощенската сигурност относно съдействие за разкриване на нарушения и престъпления, извършвани срещу или чрез пощенската мрежа.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Новатио ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Новатио ООД като представите на място своята лична карта за целите на идентификация.

(4) Новатио ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл.8 Вие имате право да изискате от Новатио ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

· оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Новатио ООД да провери точността на личните данни;

· обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

· Новатио ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

· Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Новатио ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на получаване на информация

Чл.9 Вие можете да поискате от Новатио ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, са били разкрити. Новатио ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл.10 Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Новатио ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл.11 (1) Ако Новатио ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Новатио ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

· е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

· е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

· уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл.12 Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл.13 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4. Телефон: 02 915 3 518 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл.14 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл.15 Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ Длъжностно лице по защита на личните данни: Красимир Бояджиев, адрес: 1000 София, ул. Миахил Тенев 12, email: office@novatiospace.com, тел.: +359 88 7985 612